Profile

Join date: Aug 2, 2022

About

ทุกตัวเลือกมักจะมีคำอย่างน้อยหนึ่งคำที่อธิบายการสนทนา แต่ส่วนใหญ่เป็นคำโกหกเพราะถูกต้องเพียงบางส่วนเท่านั้น เนื้อหาไม่ถูกต้องทั้งหมด ตัวเลือกที่เหมาะสมจะไม่ใช้คำศัพท์เดียวกัน Modal Verbทั้งหมด แต่เป็นอีกคำหนึ่งที่มีความหมายเหมือนกันทุกประการที่ผู้คนเรียกว่าคำพ้องความหมาย ตัวอย่างเช่น ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ ข้อ 43 ตอบคำถาม D ถนนกำลังได้รับการแก้ไข การตัดสินใจใช้วลีที่คงที่ ในบทสนทนาจะใช้วลีที่ซ่อมแซมแล้ว ซึ่งหมายถึงวิธีการซ่อมแซมด้วย